Slovník pojmů

Asanace

Je soubor opatření sloužících k ozdravení životního prostředí, ať už v přírodě nebo ve městě, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek. Ve městě se při asanaci provádí rozsáhlé stavební úpravy často zahrnující demolici objektů a následnou novou výstavbu. (zdroj: Wikipedie)

Sanace

Lze definovat jako přijetí opatření k nápravě škod způsobených lidskou činností na krajině nebo majetku. Sanace je samotné odstranění příčin a následků způsobených škod. (zdroj: Wikipedie)

Stavba

Dle zákona č.183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřete na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účelu využití a dobu trvání.

Změna dokončené stavby

Změnou dokončené stavby se dle stavebního zákona rozumí nástavba, přístavba, stavební úprava. (zdroj: zákon č.183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řádu)

Dočasná stavba

Stavba kde stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.

Stavební dozor

Dle zákona č.183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řádu se stavebním dozorem rozumí odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň tři roky praxe. Stavební dozor dále odpovidá spolu se stavbeníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby. Stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby , zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávaní dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.
Váš případný kontakt na stavební dozor: fox-ing.com

Technický dozor

U staveb financovaného z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka na prováděním stavby.
Váš případný kontakt na technický dozor: fox-ing.com

Poznámka

Stavební dozor nebo technický dozor stavebníka (technický dozor investora) má vždy funkci dozorovou. Je zde, aby chránil jak zájmy veřejné, tak zájmy stavebníka a měl by při výkonu své činnosti postupovat v souladu s dobrými mravy a zároveň fungovat jako nezávislá osoba při řešení jakýchkoli sporů.